Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/m3ndgv

2016 to 2023 Inuit Impact and Benefit Agreement for National Wildlife Areas and Migratory Bird Sanctuaries in the Nunavut Settlement Area

2016

Premium

Summary

ᑐᑭᑖᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᑦ 3. 1. 1 ᐅᓇ ᐃᓚᖓ ᐊᑖᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ ᑐᑭᑖᕐᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᖃᖅᑐᖅ: (a) ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᖃᕐᕖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᖅᑕᐸᑦᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᒃ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑯᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᒃ ᓄᓇᑖᕈᑎᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓚᖓ 9 ᐊᒻᒪᓗ 5 ᑖᒃᑯᓇᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᒃ ᓄᓇᑖᕈᑎᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᑦ; (b) ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᖅ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐅᑎᖅᑕᐸᑦᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᖃᕐᕖᑦ ᐅᑯᐊ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᑲᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ; ᐊᒻᒪᓗ (c) ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐸᕐᓇᐃᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐆ [...] ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᖃᕐᕖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ 3. 4. 1 ᒪᓕᒡᖢᒋᑦ ᑐᑭᖏᑦᑎᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᓪᓗ ᐊᖏᕈᑏᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑯᑦ ᓴᕿᑦᑎᓗᑎᒃ ᐆᒃᑑᑎᒥᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᖃᕐᕖᑦ ᐋᕿᒃᓯᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓇᓐᖓᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᑑᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖏᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓ. [...] ᑐᑭᑖᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᑦ 4. 1. 1 ᐅᕙᓂ ᐃᓚᖓᓂ ᐊᑖᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᑖᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑎᒃᓴᖏᑦ: (a) ᐋᕿᑦᑎᐊᖅᓯᒪᑏᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᒥᐅᑕᐃᑦ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᓐᓂᖅᓇᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓂ ᐅᑯᐊᓗ ᐅᑎᖅᑕᐸᑦᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᖃᕐᕖᑦ; (b) ᐃᓕᓴᕆᓗᒋᑦ ᐊᑐᓂ ᐃᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᒃᓴᖏᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᑦ ᐃᓗᐊᓂᑦ ᐅᑎᖅᑕᐸᑦᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᖃᕐᕖᑦ; (c) ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒌᒥᒃ ᐋᖀᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᐃᕙᐅᑎᒋᔭᒥᖕᓄᑦ ᐊᕙᑖᓂᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ [...] ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑕᐃᒪᓗ, 2016ᒥᑦ 2023ᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᓪᓗ ᐊᖏᕈᑏᑦ 32 ᐊᑯᓂᐅᓗᐊᓐᖏᑦᑐᒥ, ᓂᕈᐊᖅᓯᓗᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᓵᖓᖃᑎᒌᒃᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓵᖓᖃᑎᒌᒃᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓵᖓᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᒃ ᑐᓂᓯᓂᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᓐᓄᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ. [...] ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓯᕈᓇᖅᖢᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᖃᕐᕖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᖅᑕᐸᑦᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᒃ 5. 2. 1 ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᖓ 5 ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒋᐊᓕᒃ 5. 7. 18 ᓄᓇᕗᒻᒥᒃ ᓄᓇᑖᕈᑎᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓯᖅᑕᐃᓕᕕᖃᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᖑᓇᓱᒡᕕᒋᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓄᓇᐃᑦ, ᐃᒪᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᓄᓇᐃᑦ ᐃᓗᖏᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᖃᕐᕖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᖅᑕᐸᑦᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕕᒃ.

Tags

judiciary