သ ဂုံတ် မြနြ်ာ   ၂၀၂၃
Coherent Identifier 20.500.12592/vs7333

သ ဂုံတ် မြနြ်ာ ၂၀၂၃

21 August 2023

Summary

နင ုံ င်တ ကာဥပဒေအရ၊ တရာ်းသက ်း ၏အြ နအ်ေ့ ရ သုံြ ေ့ ဟတ်ုံ အနည််းဆ်းုံ တရာ်းစရ ငဒ်ရ်းဆငုံ ရ်ာ မပနလ်ည်စ စစ ် ြှုမဖင ်ေ့ အလ နမ်ပင််းထနဒ်သာ စည််းကြ််းြ ျု်းဒဖာက်ြှုြ ာ်းအတ ကသ်ာ အသင််းအဖ တ ွဲ့ စ်ရပ်က ုံ ဆငုံ ််းငမ ေ့ ြင််း သြုံ ေ့ ဟုံတ် ဖ က်သြ် ်းမြင််းတက ုံ ေ့ ုံ ဒဆာငရ် က်သငသ်ေ့ ည်။ မပစေ် ဏြ်ြ ြတှ်ြတ င ် အသင််းအဖ ြွဲ့ ာ်းအာ်း ၎င််းတ၏ ုံ ေ့ အမပျုအြ က ုံ မပျုမပငရ်န ် သတ ဒပ်းြ က်ထတ်ုံ မပနပ်ပ ်း အြ ငအေ့် ဒ. [...] နင ုံ င်တ ကာစ နနှု ််းြ ာ်းနငှ ်ေ့ နင ှု ််းယှဥ်အက မဖတ်မြင််း အသင််းအဖ ွဲ့ ြ ာ်းသည် အသင််းဝငြ် ာ်း သြုံ ေ့ ဟတ်ုံ ဝနထ်ြ််းြ ာ်းြှက ထ က ပ် ပ်း သ်း မြာ်းလ တ်လပ်ဒသာ တရာ်းဝင ် အသင််းအဖ ွဲ့ ြ ာ်းအမဖစ်ရပ်တည်ရန ် တရာ်းဝငြ်ှတ်ပတ ုံ ငရ်မြင််းသည် အသင််းအဖ ွဲ့ ြ ာ်းအတ က် ရ ပ ဒုံ ငရ ှာဒဖ သုံြ ေ့ ဟတုံ ် ဘာသာဒရ်းဆုံင ရ်ာကစ စရပ်ြ ာ်းနငှ ်ေ့ တကုံ ရ်ုံက ် သြုံ ေ့ ဟတုံ ် သယ် ဝ ုံက်ဒသာလှုပ်ရာှ်းြြှု ာ်းက ုံ ဖယ်ထတုံ ရ. [...] 18 Myanmar: Analysis of the Organisation Registration Law အဖ ဝွဲ့ ငြ် ာ်း၏ နင ုံ င်သ ာ်းမဖစ်ြှုက ုံ စာရင််းသ င််းရန ် ြဒဖာ်မပထာ်းဒသာ်လည််း မပညတ် င််းအသင််းအဖ ွဲ့ ြ ာ်းတ င ် အနည််းဆ်းုံ မြနြ်ာနင ုံ င်သ ာ်း ငါ်းဦ်းရှ ရန ်လအ ုံ ပ်ဒသာဒသကာင ်ေ့ဤအြ က်အလက်ြ ာ်းက ုံ တငမ်ပရန ်လအုံ ပ်သည်။59 ဒလ ာက်လ ာတင ် အဖ ွဲ့အ စည််း၏ အသင််းအဖ ဆွဲ့ ုံင ရ်ာ ဒဆာင််းပါ်းြ ာ်း၊ ရည်ရ ယြ် က်ြ ာ်းနငှ ်ေ့ လု. [...] 34 Myanmar: Analysis of the Organisation Registration Law နင ုံ င်တ ကာအသင််းအဖ ွဲ့ ြ ာ်းနငှ ်ေ့ တစ်နင ုံ င်လ ်း ုံ အတ ုံင််းအတာမဖင ်ေ့ လည်ပတ်ဒနဒသာအသင််းအဖ ွဲ့ ြ ာ်းပငလ် င ် ၎င််းတ ုံ ေ့လုံပ်ငန််းလည်ပတဒ်နဒသာ မြနြ်ာနင ုံ င်ရ ှ ပြ ျုွဲ့နယ်ဒပါင််း ၃၃၀ ပြ ျုနွဲ့ ယ်စလ်း ုံ တင ် ပြျု ွဲ့နယ်အဆင ်ေ့ အစ ရင ် ြ စာြ ာ်းက ုံ တငသ်င ််းရန ်လအုံ ပ်ပ ဒုံ ပေါ်ဒသာ်လည််း သကဆ်ုံင ရ်ာ ပြျု ွဲ့နယ်ဟဆုံ ုံရ ာတင ် ြည်သုံဖ. [...] 39 Myanmar: Analysis of the Organisation Registration Law ဒမပာသကာ်းမြင််း သြုံ ေ့ ဟတ်ုံ နင ုံ င်ဒ တာက် ုံ ထြ က်ုံ ဒစသည်ဟ ုံ အစုံ ်းရြှယဆ သည ်ေ့ လပ်ှု ရှာ်းြှုြ ာ်းက ုံ လုံ က်လပ်ုံ မြင််းတအ ုံ ေ့ ပါအဝင ် ပငြ ််းြ ြ််းပ ်း တရာ်းဥပဒေအရဒဘာငဝ်ငသ်ည် ေ့ လှုပ်ရှာ်းြှုြ ာ်းက ုံ မပစ်ေဏြ် မြင််းြ ျု်း သက ျုရနင ုံ ် သည်။ ဤကနသ်ေ့ တ်ြ က်ြ ာ်းအမပင ် အသင််းအဖ ွဲ့ ြတှ ်ပ ုံတငမ်ြင််းဆုံင ရ်ာ ဥပဒေသည် အသင််းအဖ ွဲ့ ြ.

Pages
52
Published in
Canada

Creators/Authors